عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

پنج اصل قرآنی و روایی در سیره فردی و اجتماعی  پیامبر اعظم (ص)(زهد،ساده زیستی،صبر،محبت ومدارا،مشورت)

۱۳۸۷

 

فاطمه ملائی

مهنازرحیم پور

طوبی شاکری

 

سیره ، الگو ، زهد ، ساده زیستی ، صبر، محبت و مدارا ، مشورت

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

انسان در مسیر تکاملی خود به سوی پروردگار احتیاج به الگو دارد  این مهم در قرآن کریم پیامبر اعظم (ص) معرفی گشته که در همه ابعاد و فضائل اخلاقی  الگو ی  انسان در طول تاریخ در ابعاد فردی و اجتماعی است حضرت مطابق با قرآن کریم می باشد ؛ سیره و شیوه زندگی آن بزرگوار کاشف از قول قرآن کریم است .سیره نبوی از بعد قول فعل و تقریر کاشف از قول کتاب خداست و قرآن در بیان ترسیم اخلاقیات آن حضرت را صاحب خلق عظیم بیان نموده.آن حضرت در دوری از ظواهر دنیا و بسنده کردن به حداقـل زندگی مفــهوم زهد را بـیـان مـی کند و با سـاده زیستی الگوی یک مسلمان را ترسیم می نمایند.روش برخورد آن بزرگوار با اقشار مختلف بر اساس محبت و مدارا بوده و برهمین  اساس مکتب نبوی ،مدارا محور بنیان شد و آن گرامی با این شعار همگان را به صلح و آشتی دعوت نمود تا این روش ، سنتی نیکو گردد و در میان همگان باقی بماند، در تصمیم گیری های مختلف در جنگ و صلح ودر رویدادهای گوناگون با یاران خویش مشورت می نمود و پس از آن به بهترین تصمیم گـیـری می پـرداختـنـد.پس شایسته است با تـبـعـیـت ، مـطـالـعـه و پیروی از بهترین اسوه جهان آفرینش حضرت خاتم (ص) درراه رسیدن به معبود کـه هـمـان هـدف نـهایی انـسان می باشد راه را برخود هموار نموده، باشد که مورد مرضی رضای او قرار گیرد.