استادراهنما:سرکار خانم طوبي شاكري گلپايگاني

استادمشاور: سرکار خانم خديجه سادات بوترابي

محقق: رضوان حدادطهرانی(۱۰/۳/۹۷)

 

چکیده

     اززمانی که اسلام ظهور کرد همواره با مخالفتها و کار شکنی هایی از سوی مشرکان و منکران مواجه بوده است، این مخالفتها گاهی درقالب ایجاد جنگ و خونریزی با هدف حذف اسلام وگاهی تشویش دراذهان دیگران جهت سلطه فکری وفرهنگی و نا کارآمد نشان دادن دین، جلوه می نمود. البته این مخالفتها اختصاصی به دین اسلام ندارد بلکه همه ادیان وپیامبران الهی را شامل میشود. یکی از این مخالفتها، بهانه جوییها و عذر آوردن برای نپذیرفتن نبوت انبیاء الهی ویا معارف وآموزه هایی که پیامبران ازسوی خداوند مامور به ابلاغ آن بوده اند را می توان ذکر کرد. قرآن کریم برای این مخالفتهای مشرکان علل وعواملی را بیان فرموده است که از مهمترین این عوامل سلطه گری وغرور را می توان بیان کرد. اهداف وانگیزه های مشرکان از بهانه جویی ونپذیرفتن معارف الهی از جمله مباحثی است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کلید واژه ها: بهانه جویی، عذر، مشرکان، گونه، قرآن.