Displaying 1 - 1 of 1

تدبر در قرآن

انس با قرآن - امام خامنه ای
امام خامنه ای: شما جوانهای عزیز، اُنس با قرآن را و تدبّر در قرآن را روزبه‌روز بیشتر کنید؛ تلاوت قرآن را فراموش نکنید، تدبّر در قرآن را فراموش نکنید.