Displaying 1 - 2 of 2

تبیین اتحاد حوزه و دانشگاه در کلام امام خامنه ای

روز وحدت حوزه و  دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه عبارت از این است كه ما این دو كانون علمی، این دو مركز تعلیم و تعلّم را از لحاظ اخلاق حاكم بر آنها، از لحاظ سیستم و سازماندهی حاكم بر آنها، و از لحاظ برخی از محتواها به هم نزدیك كنیم. ۱۳۶۴/۰۹/۲۶