Displaying 1 - 1 of 1

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

سنت امداد از دیدگاه آیات و روایات
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع« سنت امداد از دیدگاه آیات و روایات» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار می گردد.