Displaying 1 - 4 of 4

امروز دنیای اسلام به یک صدایی احتیاج دارد ...

بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان
تفرقه ممنوع است، چون دشمن بر دنیای اسلام متمرکز شده است. از آن طرف فشار بر یمن، از آن طرف فلسطین و این سیاست شیطانی و خبیث که اسمش را گذاشته اند« معامله قرن». البته بدانند که این سیاست هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.