Displaying 1 - 1 of 1

روز مقاومت اسلامی

روز مقاومت اسلامی
امام خامنه ای: این یک واقعیت است که رژیم سراپا مسلح صهیونیست و مدعی شکست‌ناپذیری، در لبنان در جنگی نابرابر، از مشت گره‌شده‌ی مجاهدان مؤمن و دلاور، شکست سخت و ذلتباری خورد.( بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین‌- ۱۳۹۰/۰۷/۰۹)