جلسه دفاعیه پایان نامه
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزارمی گردد.

موضوع: " تبیین ارتباط بین تجری و ارتداد در فقه امامیه"

زهره طیبی- طلبه سطح۳، رشته فقه و اصول

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین محمد مبشری

استاد داور: خانم دکتر طوبی شاکری

زمان: دوشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۷


موضوع: "قضاوت مقلد و مجتهد متجری از منظر فقه امامیه"

اعظم رحمانی- طلبه سطح۳، رشته فقه و اصول

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین محمد علی بخشی

استاد داور: خانم دکتر طوبی شاکری

زمان: دوشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۷


موضوع: "قاعده امکان در فقه امامیه"

زهرا درجزینی- طلبه سطح۳، رشته فقه و اصول

استاد راهنما: کبری پورعبدالله

استاد داور: خانم دکتر طوبی شاکری

زمان: سه شنبه مورخ ۲۸/۷/۹۷

مکان: ساختمان سطح ۳

دسته بندی: