Displaying 1 - 7 of 7

دفاعیه پایان نامه سطح ۳

دفاعیه پایان نامه سطح ۳
پایان نامه سطح۳ در رشته« تفسیر و علوم قرآن» با عنوان« ویژگی های انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات»، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" تدبیر منزل در اخلاق ناصری و گلستان سعدی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزارمی گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ تفسیر و علوم قرآنی

 راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان" راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می گردد.

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" بررسی جایگاه حلم در تهذیب نفس با رویکرد و سیره امام حسن مجتبی ع در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ فقه و اصول

دفاعیه پایان نامه سطح3 حوزوی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول با عنوان" احکام نواصب در فقه امامیه" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح3
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" نهی از منکر زنان به حجاب با رویکرد فقهی" خانم زینب شهریاری فرد برگزار می گردد.