جلسه مدیریت حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع با کادر مدرسه
جلسه مدیریت محترم، سرکار خانم میرمؤمنی با کادر مدرسه، سه شنبه ۱۱ دی ماه برگزار گردید.
دراین جلسه ضمن بیان نکات اخلاقی توسط مدیریت، گزارشات عملکرد واحدهای مختلف به اختصار بیان گردید.