دهه فجر
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است/ روز آمده، تاج لاله بر سر زده است- با آمدن امام در کشور ما/ خورشید حقیقت زافق سر زده است
این دهه فجر است گویی نوبهار
وین همه مهراست از او یادگار
 
غصه ها رفتند و افسانه شدند
ناله ها فریاد مستانه شدند
 
دردهه فجرامتش پیروزشد
ماه بهمن ماه جان افروزشد
 
فجرگویی نوبهارزندگی
چون چراغی در ره سازندگی
 
ماهمه دلداده ی رهبرشدیم
تا ابد او یار و ما یاورشدیم
 
گفته بودم قصه دارم با شما
قصه ای از ماه بهمن بچه ها
 
آنچه بشنیدید برآیندگان
بازگویید تا بماند همچنان
 
از نهضت قاطعانه ی روح الله
شد دست ستمگران ز ایران کوتاه
 
با دست تهی و این همه پیروزی
لا حول و لا قوت الا بالله

 

 یادمان داد ...

 

دسته بندی: