کتاب بانو! اجازه! نوشته محسن عباسی ولدی
دیروز زن مظلومیت است و امروز زن مغبونیت

زن در بند نامرئی آزادی

اگر نظر من را بخواهید زن همیشه ی تاریخ مورد ظلم واقع شده است اما امروز از همیشه مظلوم تر است. چقدر زیبا فرمود استاد که

دیروز زن مظلومیت است و امروز زن مغبونیت(فریب خوردگی)

ظالمان دیروز صداقت داشتند. آنان برای زن ارزشی قائل نبودند و این را نه پشت واژه های زیبا پنهان می کردند، نه با ژست های روشن فکرمآبانه قیافه ی طرفداران حقوق بشر را می گرفتند.

زن اگر دیروز مثل یک کالا در بازار خرید و فروش میشد کسی این را نشان بزرگداشت زن نمیدانست. چقدر شرافت دارد ظلم صادقانه، بر عدالت مزوّرانه!

امروز هم زن خرید و فروش میشود. شرفش، انسانیتش، سلامتش، امنیتش، تنش اما همه برای آب افتادن دهان مردان، به قیمت پر شدن جیب سرمایه داران. و تازه اینها همه منتی بر سر زن میشود چرا که مقامش ترفیع یافته و عظمتش به چشم آمده!

دیروز زن مظلومیت است و امروز زن مغبونیت

ظلم دیروز شرافت دارد به فریب امروز.

چقدر بدبخت است آن زن ...

ادامه این مطلب را میتوانید در کتاب بانو! اجازه! بخوانید. روایتی از دنیای امروز زنان و نحوه ی پیوند آن با زندگی برترین اسوه ی عالم.