هر ایرانی یک درخت- روز درختکاری
کار ما که درخت میکاریم، یک کار نمادین است. ما یک درخت میکاریم، معنایش این است که جوانها که چندین برابرِ نیروی یک آدم پا به سن گذاشته‌ای مثل ما در آنها وجود دارد و نشاط بیشتری دارند، تعداد بیشتری درخت بکارند. ۱۳۸۸/۱۲/۱۸

 کاریکاتورهای مفهومی درختکاری، همزمان با ۱۵ اسفند، روز درختکاری

 

 

دسته بندی: