هفته کتاب و کتاب خوانی
مردمی که اهل کتـاب خوانـدن باشـند، از لحـاظ معلومـات و ذکاوت و هوشـیاری، تفـاوت می کنند بـا مردمی که بـا کتـاب و مطبوعـات اُنس نداشـته باشـند.( مصاحبه در پايان بازديد از نمايشگاه كتاب ۱۷/۰۲/۱۳۷۱)

 

 گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با کتاب و کتابخوانی   

مراقبت از غذای روح

کتابخوانی باید یک سیره و سنّت رایج بین مردم ما بشود. کتاب بخوانند و به فرزندانشان هم یاد بدهند. خانم ها در خانه کتاب بخوانند و معلومات بیندوزند. البته در کنار این مسائل، باید به فکر باشیم و دغدغه‌ی نوع کتاب هایی که تولید میشود نیز در ما باشد. باید کتابِ خوب تولید شود. کتاب، یک غذاست؛ یک غذای روح است؛ یک نوشیدنی روح است و چنانچه مقوّی باشد، روح را تقویت میکند. ما که سفارش می کنیم از این نوشیدنی بخورید، نوع نوشیدنی را معیّن نکرده‌ایم. باید مواظب باشیم که مبادا نوشیدنی مسموم، خطرناک، فاسد، گندیده و مضر، با رنگ‌آمیزی های خیلی خوب، دست مردم داده شود؛ بدون این‌که مردم بدانند. همان‌طور که اماکن و سازمانهای ویژه، اگر ببینند غذایی فاسد به مردم فروخته میشود، با تولید کننده مقابله می کنند؛ اگر کتاب فاسدی هم به مردم داده میشود، باید با آن مقابله شود.

 ( بيانات در مصاحبه صدا و سيما، در ششمين نمايشگاه بين المللى كتاب ۲۱/۰۲/۱۳۷۲)

 

کتابخوانی و علم آموزی یک واجب دینی در عصر حاضر

کتابخوانی و علم آموزی یک واجب دینی در عصر حاضر اکنـون ملـت ایـران بایـد عقب افتادگی هـا را جبران کنـد. اینـک فرصـت بینظیـری از حکومـت دیـن و دانش برایران، پدیـد آمده اسـت کـه بایـد از آن در جهـت اعتلای فکـر و فرهنگ این کشـور بهره جسـت.

امـروز کتابخوانـی و علم آمـوزی نه تنهـا یـک وظیفه­ی ملـی، که یک واجـب دینی اسـت. از همـه بیشـتر، جوانان و نوجوانـان، باید احسـاس وظیفـه کننـد، اگر چه آنـگاه که انـس بـا کتـاب رواج یابـد، کتابخوانی نه یـک تکلیف، که یـک کار شـیرین و یک نیـاز تعلل ناپذیـر و یک وسـیله برای آراسـتن شـخصیت خویشـتن، تلقی خواهد شـد، و نه تنهـا جوانان، که همه ی نسـل ها و قشـرها از سـردل خواه و شـوق بـدان رو خواهنـد آورد.

(پيام به مناسبت آغاز هفته‌‌ كتاب ۰۴/۱۰/۱۳۷۲)

 

کتاب، مادر تمدنها و عصاره ی آنها

حقیقت آن اسـت که کتـاب یکـی از ارزشـمندترین فراورده هـای بشـری و گنجینه ی بزرگتریـن ثروت های بشـر یعنی دانـش و تحقیق اسـت. دیـن و دنیای بشـر و جسـم و جان انسـان، بـه برکت کتـاب تأمیـن و تغذیـه می شـود و فرایند کمال بشـری بوسـیله ی کتـاب تحقـق می یابد. کتـاب، مـادر تمدنهـا و نیز عصـاره­ی آنهاسـت، و بشـر با پدیـد آوردن کتـاب، درسـ های بیشـماری را کـه در کتـاب تکوین بـدو آموختـه شـده، گـرد مـی آورد و در محیط بشـری، منتشـر می سـازد و بدین گونـه روز بـه روز گنجینـه­ی ثـروت بشـری، غنـای بیشـتر می یابد.

(پيام به گردهمايىكتاب و كتابخانه ۲۱ /۰۶ /۱۳۷۴)

 

ویژگی آثار ماندنی در حوزه کتاب

بـرای این  کـه اثـری ماندنـی شـود، بایـد خـوب باشـد. آثـار خـوب می ماننـد، در دلهـا جـای می گیرنـد و کهنه نمی شـوند. خـوب هـم کـه می گوییـم، یعنـی پاسـخی به یـک سـؤال و یـک نیـاز باشـد. خـوب فقـط معنایشاین نیسـت کـه از لحـاظ هنری خـوب تنظیـم شـده باشـد و خیلـی عمیق باشـد؛ نـه. ممکـن اسـت اینطورها نباشـد؛ لیکن پاسـخی بـه یـک نیاز باشـد مهـم این اسـت. در بـاب کتـاب ایـن را بایـد مالحظـه کرد.

(مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه كتاب ۰۵/۰۳/۱۳۷۷)

 

کتاب، مجموعه ای از یافته ها

کتاب مجموعه‌اى است از محصولات یک فکر، یک اندیشه، یک ذوق، یک هنر؛ مجموعه‌اى است از یافته‌هاى یک یا چند انسان. ما خیلى باید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم؛ این کارى است که کتاب به ما تقدیم میکند، هدیه میکند؛ این هدیه‌ى کتاب به ماست. لذا کتاب یک پدیده و یک موجود ذى‌قیمت است؛ همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همین جور خواهد بود. لذاست که به کتاب بایستى اهتمام ورزید.( بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران ۱۳۹۰/۰۴/۲۹)

 


 

کاریکاتورهایی زیبا با موضوع کتاب و کتاب خوانی  

 

نمایشگاه کاریکاتورهای زیبا با موضوع کتاب و کتابخوانی ...

ادامه مطلب ...

 


 

 

  معرفی و طریقه ورود به سامانه جامع کتابداری حوزه های علمیه خواهران

با ایجاد امکان جستجوی الکترونیکی منابع و کتاب ها، در سامانه جامع کتابداری، طلاب می توانند به فهرست کتاب های موجود در کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور دست یافته و با ...

ادامه مطلب ...

 


 

 معرفی کتاب« من و کتاب»

کتاب مشتمل بر مجموعه گفتارها و نظرات مقام معظم رهبری دربارة کتاب و کتاب‌خوانی است که در دیدارهای مختلف نویسندگان و مسئولان فرهنگی و نیز بازدیدهای ایشان از نمایشگاه‌های کتاب بیان شده است. این بیانات در ...

ادامه مطلب ...

 


 

♦  معرفی پایگاه اینترنتی « کتابخانه مدرسه فقاهت»

کتابخانه مدرسه فقاهت با هدف دسترسی آسان دین‌پژوهان به منابع مورد نیاز و همچنین مستند‌ سازی مفاهیم دینی در فضای اینترنتی طراحی و به صورت رایگان ...

ادامه مطلب ...

 


 

کتابخوانی در کلام امام خامنه ای مدظله العالی 

 

 
 

 

دسته بندی: