Displaying 1 - 1 of 1

ندای عرشیان

رمضان
باز از عرش خداوند ندا آمده است/ بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است