Displaying 1 - 2 of 2

خدمتگزاران متعهد

شهید رجایی و باهنر
امام خمینی( ره): اینها خدمتگزارانی بودند که هرکدام از آنها یک جمعیت بودند متعهد بودند و به اسلام معتقد بودند.

۸ اسفند، روزامور تربیتی و تربیت اسلامی

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی
امام خامنه ای: به برادران و خواهران و عزیزان امور تربیتی عرض می‌كنم: همه تلاش شما باید این باشد كه جوان مسلمان و مؤمن و بیدار تربیت كنید. رحمت خدا بر شهید رجایی و شهید باهنر كه این نهال را در زمین آموزش و پرورش نشاندند.