Displaying 1 - 4 of 4

یوم العید

شرح دعای قنوت نماز عید فطر
امام رضا(ع)می فرماید:خداوند، روز فطر را بدین سبب «عید»قرار داد، تامسلمانان، مجمعی داشته باشند که در آنروز، جمع شوند و دربرابر خداوند، بخاطر منت ها و نعمت هایش، به تمجید و تعظیم بپردازند، پس آنروز، روز عید و تجمع و زکات ورغبت و نیایش است.

شکر نعمت

عید فطر
بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد/ بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد- جان از تن آلوده، هم پاک به پاکي رفت/ هرچند چو خورشيدي بر پاک و پليد آمد