عید فطر
بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد/ بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد- جان از تن آلوده، هم پاک به پاکي رفت/ هرچند چو خورشيدي بر پاک و پليد آمد

امام رضا(ع)می فرماید :

« انما جعل یوم الفطر العید،لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیه و یبرزون لله عز و جل فیمجدونه علی ما من علیهم، فیکون یوم عید و یوم اجتماع و یوم زکوة و یوم رغبة و یوم تضرع. »

خداوند، روز فطر را بدین سبب« عید» قرار داد، تا مسلمانان، مَجمعی داشته باشند که در آن روز، جمع شوند و دربرابر خداوند، بخاطر منت ها و نعمت هایش، به تمجید و تعظیم بپردازند، پس آن روز، روز عید و تجمع و زکات ورغبت و نیایش است .

وسائل،ج ۵ ص ۱۴۱،من لا یحضر،ج ۱ ص ۵۲۲ .

دسته بندی: