Displaying 1 - 2 of 2

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

سنت امداد از دیدگاه آیات و روایات
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع« سنت امداد از دیدگاه آیات و روایات» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار می گردد.

جدیدترین مقالات

شبهه تحریف برآمده از عدم انسجام ظاهری بین برخی از آیات (پندار پراکندگی برخی آیات قرآن در اثبات وقوع تحریف)
شبهه تحریف برآمده از عدم انسجام ظاهری بین برخی از آیات (پندار پراکندگی برخی آیات قرآن در اثبات وقوع تحریف)