Displaying 1 - 10 of 26

نقش امام خميني ره در بيداري سياسي حوزه های علمیه

نقش امام خميني ره در بيداري سياسي حوزه های علمیه
امام خمینی ره: خدايا تو بر ما منت نهادي و ما را در ۲۲ بهمن بر دشمنان خودت پيروز كردي و دست اين ملت مظلوم را گرفتي و از سراشيبي سقوط و جهنم هر دو عالم به قله بلند عنايات خود رساندي.

روز رهایی

روز قدس
امام خمینی ره: در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است.

Pages