استادراهنما: حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی توجهی

استادمشاور: سرکارخانم طوبي شاكري گلپايگاني

محقق: راحله مقصودعلی (۱۶/۸/۹۶)

 

چکیده

مسأله تأثیر جنسیت بر مجازات از مسائلی است که امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوتهای جنسیتی علیرغم جایگاه انسانی یکسان زن و مرد در پیشگاه الهی ضرورتی است که واکاوی در آن می‏تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و شبهات مطرح در جامعه و حتی در عرصه بین الملل باشد. در این تحقیق که به روس اسناد – مدارکی و از حیث پردازش اطلاعات توصیفی است به اقوال متفاوتی که در مجازات‏های حدی مطرح است پرداخته شده است. از آنجا که مجازات‏های یکسری افعال در شریعت اسلام مشخص است و به نوعی حق خدا بر بنده می‏باشد فواعد خاصی مانند عدم تأخیر ، عدم شفاعت، عدم کفالت و.. . در آن مطرح است. در میان افعال مستوجب حد، زنا، طواط، مساحقه، قوادی، ارتداد و محاربه هستند که جنسیت بر نوع و میزان مجازات در آن تأثیر گذاشته است. در اکثر موارد تأثیر جنسیت به گونه ای است که آسانی د تخفیف بیشتر برای زن لحاظ شده است. و در نحوه اجرا نیز در مورد رجم برای زن سخت گیری بیشتر است اما در جلد برای مرد سخت گیرانه تر است و در مورد زن بارداری و نفاس موجب تأخیر در جلد می‏شود.

 

کلیدواژه ها: جرم، جنسیت، مجازات، حد.

 

 

دسته بندی: