خوشا آنانکه با عزت ز گیتی

بساط خویش برچیدند و رفتند

 

ز کالاهای این آشفته بازار

محبت را پسندیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه در میزان وجدان

حساب خویش سنجیدند و رفتند

 

نگردیدند هرگز گِرد باطل

حقیقت را پسندیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه بر این عرصه خاک

چو خورشیدی درخشیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه از پیمانه دوست

شراب عشق نوشیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه با ایمان و اخلاص

حریم دوست بوسیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه بذر آدمیت

در این ویرانه پاشیدند و رفتند

 

چو نخل باروَر بر تنگدَستان

ثمر دادند و بخشیدند و رفتند

 

ز جزر و مدّ ِ این گرداب هایل

سبکباران نترسیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه پا در وادی حق

نهادند و نلغزیدند و رفتند

 

ز تقوا جامه در بر کُن که نیکان

ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند

 

مشو غافل که پاداش بد و نیک

ز گیتی رفتگان دیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه بار ِ دوستی را

کشیدند و نرنجیدند و رفتند

 

“رسا” در راه خدمت باش کوشا

خوشا آنانکه کوشیدند و رفتند

 

پروین اعتصامی

دسته بندی: