استادراهنما: حجت الاسلام و المسلمین  حبيب الله شعباني موثقي

استادمشاور: حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا شهریاری

محقق: فاطمه جعفری نسب (۳۱/۶/۹۵)

 

چکیده

امام خمینی از اندیشمندان برجسته جهان اسلام  است که جامع علوم معقول ومنقول اسلامی وصاحب تفکراتی وسیع می باشد،اما با این حال وسعت شخصیت سیاسی ایشان موجب گردیده تا ابعاد علمی حضرت(ره)  تحت الشعاع قرار گیرد.متأسفانه مشهود است که با گذشت سال ها از انقلاب توسط این عالم مجاهد همچنان وجوه شخصیت علمی ایشان در پس پرده است، طوری که بسیاری از آرا ومبانی او حتی نزد فضلای حوزه ،ناشناخته مانده  ویا تصویر ناقصی از آن ارائه می شود .در این میان با  توجه به  نقش ابتکارات ایشان در علم اصول فقه  به عنوان علمی که پیمودن مسیر اجتهاد وبهره گیری ازتوان فقهی  جز بدان کارساز نیست ؛   تحقیق حاضردرصدد برآمده است تا با کنکاش در آثار اصولی ایشان نوآوری های وی دراین زمینه را تبیین کند. از مطالعه وتحقیق درکتب اصولی ایشان دریافت شد ،ابتکارات امام خمینی در دو حوزه ی طرح اندیشه های نو وهمچنین بهره برداری های بدیع ومبتکرانه از آراء اصولیون پیشین مشهود می باشد.تأسیس نظرات وابتکاراتی اساسی از جمله نظریه ی خطابا ت قانونی درهمین راستا است.پرهیز از ورود دقائق فلسفی ودخالت احکام امور حقیقی  در اصول فقه به عنوان علمی اعتباری ازدیگر ابتکارات ایشان است.ایجاد تحولاتی شکلی در اصول فقه با تلاش در پیرایش آن از مباحث زاید وکم فایده از دیگر نوآوری های امام می باشد. با توجه به  کتب اصولی حضرت(ره) ، ابتکاراتی در ضمن مباحث مطروحه توسط متقدمان اصولی مشاهده می گردد که تحلیل ها وتقریب هایی نو در زمینه مباحث وضع ،اجتماع امرو نهی،مثبتات ادله و...از جمله آنهاست.شایان ذکر است نوآوری های امام خمینی (ره)آثار ونتایج مهمی در فقه واصول برجای گذاشته وبرخی مشکلات مسائل این دو علم رابرطرف نموده است.

 

 کلیدواژه ها: نوآوری، خلاقیت، اصول فقه، فقه، امام خمینی.

 

 

دسته بندی: