Displaying 11 - 20 of 361

مردِ میدان

امام خامنه ای: شــهید ســلیمانی، هــم در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را شکســت داد، هــم بــا شــهادتش شکســت داد.

تبیین اتحاد حوزه و دانشگاه در کلام امام خامنه ای

روز وحدت حوزه و  دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه عبارت از این است كه ما این دو كانون علمی، این دو مركز تعلیم و تعلّم را از لحاظ اخلاق حاكم بر آنها، از لحاظ سیستم و سازماندهی حاكم بر آنها، و از لحاظ برخی از محتواها به هم نزدیك كنیم. ۱۳۶۴/۰۹/۲۶

شورای عالی انقلاب فرهنگی

امام خامنه ای: مهم در عرصه‌ى تهاجم پيچيده و فراگير فرهنگ جبهه استكبار بر ضد نظام اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچون يك قرارگاه اصلي، وظيفه سياستگذاري راهبردي و هدايت دستگاه‌ها و مراكز تأثيرگذار فرهنگي و بخش‌هاي اجرايي را بر عهده دارد.»

Pages