Displaying 1 - 10 of 14

۴۰ روز گذشت از ...

اربعین
اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید/ گوییا زینب محزون ز سفر می آید- باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست/ کز اسیران ره شام خبر می آید

Pages