غرر آیات
جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 

 در طول ماه مبارک رمضان، روزانه، با معرفی غرر آیات هر جزء از قرآن کریم، همراه لحظه های نورانی تان خواهیم بود.

 

آیاتی از قرآن کریم به دلیل داشتن ویژگی‌ های برجستۀ محتوایی و بیانی، مرجعیت و جامعیت خاصی در تبیین آموزه‌ های قرآنی یافته و به مرور از شهرت، فراوانی ارجاع و استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شده ‌اند. این آیات در برخی از تفاسیر معاصر امامیه، «آیات غُرَر» نامیده شده و معارف ژرفی از درون ‌‌مایۀ آنها استخراج شده است.


 

    غرر آیات جزء اول 

 

   غرر آیات جزء دوم 

 

  غرر آیات جزء  سوم 

 

  غرر آیات جزء  چهارم 

 

  غرر آیات جزء  پنجم 

 

  غرر آیات جزء  ششم 

 

   غرر آیات جزء  هفتم

 

  غرر آیات جزء  هشتم

 

  غرر آیات جزء  نهم

 

  غرر آیات جزء  دهم

 

  غرر آیات جزء  یازدهم

 

  غرر آیات جزء  دوازدهم

 

   غرر آیات جزء  سیزدهم

 

   غرر آیات جزء  چهاردهم

 

   غرر آیات جزء  پانزدهم

 

   غرر آیات جزء  شانزدهم

 

   غرر آیات جزء  هفدهم

 

   غرر آیات جزء  هجدهم

 

   غرر آیات جزء  نوزدهم

 

   غرر آیات جزء  بیستم

 

   غرر آیات جزء  بیست و یکم 

 

   غرر آیات جزء بیست و دوم 

 

   غرر آیات جزء  بیست و سوم

 

   غرر آیات جزء  بیست و چهارم 

 

   غرر آیات جزء  بیست و پنجم 

 

   غرر آیات جزء  بیست و ششم 

 

   غرر آیات جزء  بیست و هفتم 

 

  غرر آیات جزء  بیست و هشتم 

 

   غرر آیات جزء  بیست و نهم 

 

 

 

دسته بندی: